Krušnohorská iniciativa, z. s. (KHI)

vznikla v roce 1998 jako nazávislé občanské sdružení. Základním motivem je vlastní angažovaností napomoci všeobecné obnově a šetrnému rozvoji Krušnohoří.

Hlavním účelem spolku jsou:
  • ochrana přírody, krajiny a kulturních památek,

  • realizace a podpora kulturních a přírodovědných projektů,

  • popularizace a publikační činnost.


Z poslání stanoveného zakladateli vyplývají především činnosti vedoucí k poznávání regionu a ke zlepšování kvality života v něm. Jedná se zejména o:

  • otevřenou spolupráci na poznávacích studiích,

  • pořádání společenských akcí, které se váží k regionu,

  • zjišťování nedostatků v regionu, vytváření podnětů k jejich odstraňování a spoluúčast na nápravě  samotné,

  • další aktivity podporující otevřenou komunikaci a zdravý rozvoj občanské společnosti, napomáhající vytváření dobrých vztahů mezi lidmi a mezi člověkem a přírodou.V prvořadém zájmu KHI stálo od počátku (zejména v situaci 90. let 20. století) podnícení aktivity mladých lidí v krušnohorské a podkrušnohorské oblasti tak, aby se více zapojovali do občanského dění ve zdejším kraji, aby si k němu utvářeli náležitý vztah, případně našli ztracenou identitu. Důraz je kladen na šetrný vztah ke krajině a přirozený historický kontext vzájemného příhraničního soužití.

Spolek podnítil vývoj a obnovu mnohých památek, aktivně přispěl k vývoji komunálních a regionálních konceptů a také k rozvoji občanského sektoru a neziskových organizací v kraji (viz aktivity). Na přeshraničních projektech pracovaly desítky organizací, dobrovolníků a dle potřeb současně i více než dvanáct zaměstnanců. Velkou podporu posyktl na čístě občanské bázi i opat oseckého cisterciáckého kláštera Bernhard Thebes, který byl též od založení spolku až do konce svého života aktivním členem Rady. Úzké partnerství probíhalo se Svazkem obcí v regionu Krušných hor v prvních letech jeho existence, jedním ze společných projektů bylo vytvoření "Krušnohorského autookruhu" jako základu místní turistické infrastruktury.

Všem těm, i dalším partnerům (státu, samosprávám, školám, nadacím a spolkům) patří dík za výsledky společné práce. Od roku 2009 probíhají aktivity omezeně, dle aktuálních potřeb a interního uvážení, převážně na dobrovolné bázi.
 


 

V době svého vzniku sídlila KHI v obnovených prostorách severozápadního křídla barokní fary v Mariánských Radčicích, jejíž obnovu iniciovala. Zrekonstruované prostory sídla převzal později farní administrátor Philipp Irmer.