AKTIVITY

Níže je uveden výběr z dřívější práce Krušnohorské iniciativy, tj. realizovaných projektů a nastartovaných rekonstrukcí v aktivním období organizace. 
  Flájský plavební kanál

 • iniciace obnovy a propagace u veřejné správy (v dané době naprosto zapomenuté a opomíjené téma)

 • koordinace přípravného a projektového výboru se zástupci tehdejšího okresního úřadu, sdružení obcí (SORKH), Lesnické fakulty ČZU a Lesů ČR (generální a krajské ředitelství, lesní správa), lesnického učiliště, hospodářské a sociální rady a úřadu práce (partneři)

 • pověřené investorství od Lesů ČR a rozsáhlá koordinace úředních povolení a jednání

 • zahrnutí tématu do badatelských a studentských prací v 90. letech

 • souhrn a publikace dřívějšího výzkumu (Z. Bárta, člen KHI)
  vydala KHI u příležitosti 370 let od dokončení stavby kanálu (1999)
  reedice s rozšířením o současnost a prvotní plán obnovy (2001)

 • propagace v časopise pro lesnickou vědu a praxi

 • slavnostní zahájení rekonstrukčních prací na kanále a společné zasazení stromu s SOU lesnickým Fláje (2001)

 • vydání ucelené publikace k plavebnímu kanálu (autor V. Joza, překlad N. Krutský) (2002)

 • vybudování nástupního prostoru k plavebnímu kanálu ze stávající silnice a vyspravení přilehlé stezky (2003)

 • instalace prvních informačních tabulí pro návštěvníky

 • vydání informačních a propagačních letáků

 • studie záchrany a obnovy plavebního kanálu Fláje - Clausnitz na území ČR a projektová dokumentace prvotních oprav (statisíce Kč)

 • první fyzické pročištění úvodního úseku plavebního kanálu (2003), oprava suchého koryta a odstranení náletových dřevin

 • přípravné práce k zařazení do vybraných dotačních programů, k doplnění specifik vodohosporářské části dokumentace (nově stanovená podmínka úřadů před postupem do zavodněné části) a hledání cest k primárnímu financování vlastníkem a obcí

 • prezentace památky v rámci Dnů evropského dědictví

 • túry "Po stopách flájských dřevorubců" s Klubem českých turistů ad.

 • konzultace a pochůzky s ředitelem šumavského plavebního kanálu

 • navázání korespondence a jednání s německými partnery - obec Rechenberg-Bienenmühle a další spolky (2005)

 • nová žádost Lesů ČR o spolupráci a pomoc KHI při zařazení do dlouhodobého plánu opatření k zajištění mimoprodukčních funkcí lesa, s návrhem systematických udržovacích prací

 • cílové propojení a podpora hlavních aktérů, tj. katastrální obce (Český Jiřetín) a vlastníka (Lesů ČR)

    konzultace a návrhy k projektům

   pracovní setkání s Lesy ČR na obecním úřadě a terénní prohlídky

   jednání o možném financování evropskými fondy, např. společná výjezdní jednání Lesů ČR a KHI na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (2008)

    soupisy a doporučení k dalšímu vedení projektu

Lesy ČR se jako vlastník v roce 2008 plně přihlásily k této technické památce i jejímu potenciálu a s novými možnostmi interního financování převzaly další rozvoj do své kompetence. Od této doby úspěšně zrealizovaly několik dalších projektů - opravy lávek (Program 2020), naučnou stezku (CÍl 3) ad. Rozvíjejí se i doprovodné formy propagace.
 

 

    Barokní poutní areál v Mariánských Radčicích

 • iniciační návrh na obnovení zchátralého a  zarostlého objektu

 • spolupráce s oseckým opatem a prvotní projekt rekonstrukce historické fary pro centrum projektů a setkávání

 • zajištění rekonstrucke severozápadního křídla, střechy fary a místností pro koordinaci projektů   (hodnota v milionech Kč) 

 • zajištění spolupráce s Česko-německým fondem budoucnosti

 • údržba zahrady a okolí poutního areálu Panny Marie Bolestné

 • prezentace památky v rámci Dnů evropského dědictví (opakovaně)

 • zavedení doprovodných akcí – jarmarků v Mariánských Radčicích

 • úzká spolupráce s vedením obce

Po zprovoznění budovy (2001) se KHI dostalo vřelého poděkování od oseckého opata, litoměřického biskupa, Euroregionu Krušnohoří, Sdružení obcí v regionu Krušných hor, Úřadu práce ad. Na návštěvu se dostavil i generální opat cisterciáků z Říma.

Zrekonstruované prostory tehdejšího sídla KHI (určené oseckým opatem pro potřeby spolku a nově zřízeného centra setkávání) byly po několika letech předány diecézi a nově příchozímu duchovnímu administrátorovi P. Irmerovi ke správě a dalšímu rozvoji. Centrum bylo dobudováno a je dnes funkční.
 

    Lovecký zámeček Lichtenwald   

 • návrh obnovy a oživení uzavřeného a zakonzervovaného objektu, jednání s tehdejším vlastníkem (Lesy ČR) a veřejnou správou

 • návrh víceúčelového využití (v kombinaci lesnictví, krajinotvorby, přírodovědy a památkové péče Krušnohoří) a alternativ

 • zapojení zahraničních odborníků – vč. osobních prohlídek s ředitelem švýcarské kantonální památkové péče (2004) ad.

 • zapojení vysokých škol – analýza a koncepční studie v rámci půlročního speciálního semináře Vysoké školy ekonomické v Praze

 • přípravná hodnota tak nepřímo vyčíslitelná v desítkách až statisících Kč

Pokračování v započatém konceptu nebylo možné v důsledku organizačních změn tehdejšího vlastníka (Lesů ČR) a nečekanému, urychlenému odprodeji zámečku.Tím byla zmařena příležitost již započaté širší regionální spolupráce, koordinované obnovy a víceúčelového veřejného využití. Nabyvatelská firma zámeček v krátké době nabídla na internetu za cca pětinásobek své nákupní ceny, do obnovy a památkové podstaty objektu dle dostupných informací nijak významně neinvestovala. Po několika letech se jí podařilo dokončit překup prodejem jinému soukromému vlastníkovi, ten započal s rekonstrukcí.I po letech je však objekt v neutěšeném stavu (jedno křídlo se přímo rozpadá) a není přístupný.
 


 
    Obnova dřevěné zvonice na Klínech

 • iniciace a zpracování projektu

 • zajištění vícezdrojového financování (Nadace OF, obec, státní prostředky, dobrovolná práce) a kompletní realizace

 • obnovená zvonice předána obci Klíny ke správě a dalšímu rozvoji
   

    Dřevěný kříž na památku zaniklé obce Fláje

 • námět, příprava projektu a kompletní realizace

 • ve spolupráci s Cisterciáckým opatstvím v Oseku a Městem Litvínov

 • vypracování dvoudílné projektové dokumentace (08/2001):
    a) Obnova základů bývalého kostela v lokalitě zaniklé obce Fláje
    b) Pamětní dřevěný kříž v půdorysu bývalého kostela

 • umístění kříže v půdorysu bývalého kostela a celém přilehlém okolí
  1. ochranného pásma vodního zdroje bylo úřady zakázáno

 • kříž byl instalován na náhradním místě u lesa, v místě křížení vilejšovské a flájské cesty

 • slavnostní vysvěcení za účasti veřejnosti (09/2002)

    Milník v setkání rodáků z Flájí a okolních obcí

 • významné mezinárodní setkání flájských rodáků u pamětního kříže na Flájích (2003)

 • na 150 účastníků, za požehnání litoměřického generálního vikáře a přítomnosti litvínovského děkana

 • přednes řeči rodáků samotných a veřejné připomenutí společného života

 • dvojjazyčná mše v dřevěném kostelíku v Českém Jiřetíně (přenesená původní flájská památka)  

 • iniciace, navázání kontaktů, korespondence a celková organizace


    Obnova Vilejšovského kříže

 • křižovatka dvou zaniklých obcí - Fláje a Vilejšov

 • kompletní realizace (kompletace a vyspravení rozvalených bloků, osazení kříže, vysvěcení oseckým opatem)

            
    "Dům u vodopádu" v Českém Jiřetíně

 • dům v blízkosti umělého vodopádu (vody svedené z flájského plavebního kanálu) na počátku obce, v dané době v majetku státu

 • zpracování záměru využití a začlenění do rozpracovaného konceptu rozvoje cestovního ruchu v lokalitě Český Jiřetín

 • zapojení obce a příslušných referátů kultury a regionálního rozvoje

Pokračování nebylo možné v důsledku rozhodnutí státu nepřevést objekt na obec, nýbrž nabídnout soukromým subjektům v urychlené dražbě. Vzhledem k chybějícím financím i nedostatku času pro zajištění jiných zdrojů k odkupu připadl objekt soukromému subjektu.
 

            Krušnohorský autookruh / Erzgebirgsroute

 • partnerská spolupráce / komplexní realizační servis pro Sdružení obcí v regionu Krušných hor jakožto hlavního nositele projektu, vytvoření základního prvku místní turistické infrastruktury

 • práce na konceptu, vytyčení trasy, návrhy textů a fotografií k doprovodným publikacím

 • tlumočení, překlady a editace

 • zajištění každodenní spolupráce s vlámskými partnery na projektu

 • spolupořadatelství slavnostního zahájení (spojené též s vyhlášením výsledků fotosoutěže Krušnohorské iniciativy a Města Litvínova)


 
  Rozhledna Jeřabina
 • návrh obnovy přednesený a diskutovaný na referátech kultury a regionálního rozvoje a zahrnutí do katalogu rozvojového konceptu okresu Most

 • propagace záměru v Komisi cestovního ruchu při Hospodářské a sociální radě Mostecka na přelomu tisíciletí

 • zahrnutí do revitalizačních opatření připravovaného programu
  Pohraničí / Grenzland (2000) a dílčí přípravy základní projektové dokumentace (2001)

Tehdejší okresní úřad zahrnul obnovu do "Studie rozvoje cestovního ruchu v Krušných horách okresu Most" (vč. základní dokumentace a skic pro možnou realizaci) a Svazek obcí v regionu Krušných hor v roce 2001 také do "Integrované strategie rozvoje venkovského mikroregionu". Téměř o deset let později byla samostatně (díky jiným místním organizacím a sponzorům, nikoli KHI a původním partnerům) realizována zdařilá rekonstukce podle architektonického projektu P. Holubičkové.
 

            Cyklostezky a naučné stezky po dřívějších drážních náspech

 • prvotní námět prezentovaný referátu regionálního rozvoje
  pro zahrnutí do rozvojového konceptu okresu Most a Podkrušnohoří

            Podpora krušnohorských tratí

 • zprostředkování jednání k možnému odkupu konkrétních řad vyřazených lokomotiv českých podniků pro použití na lokálních krušnohorských tratích, za podpory a účasti člena saského zemského sněmu

 • náměty k propojení a využití tratí či konceptu turistických drah

 • vybrané přednášky o moldavské železnici


 
  Správa a údržba kostela sv. Jana Křtitele v Českém Jiřetíně

 • dřevěný kostel přemístěný z Flájí při stavbě vodního díla Fláje

 • správa a zpřístupnění kostela veřejnosti po letech nevyužívání

 • doprovodný program - výstavy a koncerty

 • koncept předán k pokračování děkanství v Litvínově


 
  Vzdělávací a revitalizační program "Krušnohorské pohraničí / Grenzland"

 • řada zúčastněných partnerů z české i německé strany
   

 • čtyři tematické obory se vztahem ke Krušnohoří

  Tradiční a památkové stavitelství

  Horské zemědělství a ekostatky

   Revitalizace vodstva a krajinotvorba

   Marketing cestovního ruchu

 • rozsáhlá koordinace a příprava dokumentace programů,
  včetně zajištění akreditace MŠMT ČR
   

 • příprava širšího portálu pro prezentaci Krušnohoří
  na adrese krusnohori.cz *

  * Doména byla pořízena pro tento účel, placena Krušnohorskou iniciativou a používána jako kontaktní web jak v tisku, na rozvojových dokumentech
  i hlavních deskách organizace.


    Transfer a obnova barokního soklu z r. 1760

 • restaurování (V. Ščepko) a umístění před kostelem v Českém Jiřetíně


 
  Analýza potřeb horských obcí

 • společně se Svazkem obcí v regionu Krušných hor (SORKH)

 • strategický partner SORKH a stálý host na zasedáních v prvních letech jeho existence

                Fotografické soutěže a výstavy

 •  Krušnohorská krajina a příroda

 •  Památky Krušných hor

 •  Jizvy na tváři Krušných hor

 •  177 fotografií Krušných hor očima 33 fotografů

 •  Opomíjená místa našeho regionu  ad.

                Po úvodní partnerské realizaci mnozí navázali
                a pokračují v rámci samosprávy (např. Město Litvínov).
 

    Tradiční poutě a jarmarky

 • zavedení a organizace předvelikonočních jarmarků v M. Radčicích

 • organizační servis poutních slavností a zprostředkování kontaktů pro další obce

Pokračování v rámci místních subjektů a samospráv.
 

    „Péče o tradice v českém Krušnohoří“
 • rozsáhlý program za přispění Nadace Roberta Bosche


    Podpora studentů při studiu a propagaci regionu

 • dva ročníky týdenních seminářů švýcarských studentů v Krušnohoří (analýza a koncepty podpory cestovního ruchu)

 • doprovod studentů restaurátorství (památky v regionu)

 • partnerská smlouva s Gymnáziem TGM Litvínov a zapojení studentů
  do aktivit spolku (dva členové rady KHI zde působili i jako učitelé)

 • podpora meteorologického programu studentů gymnázia

 • botanika a návrh na projekt krušnohorského herbáře

 • návštěva studentů v saském zemském sněmu (v rámci programu gymnaziálního semináře)

 • exkurze, např. Mezinárodní památník obětem 2. světové války v Mostě

 • setkání studentů partnerských měst Litvínov a Olbernhau

 • badatelský průzkum kaple sv. Blažeje; Lužice


 
  Výstava tradiční krušnohorské krajky

 
  Malování kraslic

    Otevírání studánek a vítání jara
 • projektový den ve spolupráci s Klubem českých turistů

 • turistický pochod k pramenu Flájského potoka


 
  Podpora IX. ekologicko-výtvarného sympozia "Vznášení nad krajinou"
 • hlavním tématem "Zámecký park Jezeří"


 
  Koncerty dětských a studentských souborů v ČR i SRN
 • zájezdy a podpora pěveckého sboru vč. vydání CD

 • představení a divadlo v přírodě

 • koncerty v Mariánských Radčicích ad.

    Turistické pochody pro veřejnost

 • túry po obou stranách Krušnohoří, spolupráce s KČT

 • několik tematicky zaměřených po trase plavebního kanálu Fláje-Clausnitz na české i německé straně

 • výpomoc při organizaci VIII. Českého zimního srazu turistů v Krušných horách

    Celodenní výlety do Krušnohoří

 • Flájský plavební kanál, zaniklé obce, povídání o Krušnohorské železnici Most-Moldava, výstava hraček v teplickém Regionálním muzeu ad.

 • tipy na výlety pro veřejnost - opomíjená místa Krušnohoří


    Přeshraniční setkání a workshopy spolků v oborech

 • regionální a sociální rozvoj

 • hornictví

 • příroda východního Krušnohoří

            Pracovní projektové dny

 • terénní výjezdy do Krušných hor se starosty obcí, zástupci referátů životního prostředí, kultury, regionálního rozvoje, učilišť a úřadů práce

 • pracovní návštěvy a jednání s vedením muzeí a škol v regionu

 • zařazení vhodných témat do rozvojové agendy

            Ochrana krajinného rázu

 • vybrané podklady a doporučení vedení obcí k uváženému, šetrnému územnímu rozvoji a zabudování regulativů k účinné ochraně jedinečného rázu Krušných hor (charakter zástavby)

            Podpora širší přeshraniční politické spolupráce v Krušnohoří

 • pozvání a návštěva německého zemského rady (zároveň předsedy německé části Euroregionu Erzgebirge), poslanců Saského zemského sněmu a Poslanecké sněmovny ČR, jednání v opatském sále kláštera v Oseku
   

 • Lernfest 2000 - přeshraniční konference a představení společných záměrů, českou delegaci v panelu zastupovala Krušnohorská iniciativa, dále ředitelka Úřadu práce v Mostě a vedoucí referátu kultury Okresního úřadu v Mostě.Účastnili se i zástupci Svazku obcí v regionu Krušných hor (SORKH).
   

 • prezentace vybraných záměrů poslancům Evropského parlamentu při setkání na saské straně Krušných hor

 

    Smlouva o spolupráci s Euroregionem Krušnohoří

 • partnerská dohoda o spolupráci a společném postupu

    Členství ve Spolku pro rozvoj turismu v Krušných horách

 • aktivní účast v předsednictvu (2002-2003)

 • společně s Klubem českých turistů, Klubem přátel krušnohorské železnice, INTUS Litvínov, Hornickou maticí SMČ a dalšími

    Podpora rozvoje přeshraničních partnerských spolků měst

 • zakládající členka KHI (M. Matěnová) se stala také první ředitelkou Partnerského spolku Litvínov, o.p.s. (partnerství s městy Olbernhau, Stadtbergen, Brie-Comte-Robert) a později působila pět let v jeho správní radě


    Podpora revize muzejnictví na Mostecku na přelomu tisíciletí

 • náměty k oživení a rozvoji novodobých konceptů muzejnictví

 • podněty okresnímu úřadu jakožto zřizovateli

    Spolupráce na studii o rozvoji turismu v Krušných horách pro MMR

 • studie pro potřeby Ministerstva pro místní rozvoj ČR

 • zpracování vybraných kapitol vztahujících se ke Krušnohoří

            Dny evropského dědictví  (EHD – European Heritage Days, Rada Evropy)

 • komplexní revize metodiky EHD pro národního koordinátora v ČR

 • zapojení KHI jako lokálního garanta Dnů evropského dědictví 
  u vybraných památek v Krušnohoří


    Databáze nevládních neziskových organizací  v kraji
 • iniciace, sběr dat ve všech dotčených okresech (obeslání stovek spolků) a vytvoření prvotní databáze v kraji

 • kompletně předáno Informačnímu centru nadací pro centrální registr

           
    Podpora rozvoje neziskového sektoru v Krušnohoří

 • iniciace a organizace prvních dvou regionálních konferencí nevládních neziskových organizací (NNO) v kraji

 • mandát k zastupování NNO v Regionálním řídicím a monitorovacím výboru NUTS II Severozápad před vytvořením krajské samosprávy
  (T. Dvořák, opakovaný mandát ze dvou voleb)

 • účast v pracovních skupinách Rady vlády pro NNO

 • regionální garance a koordinace kampaně „30 dní pro občanský sektor“

 • vytvoření čtyř tematických pracovních skupin NNO v Ústeckém a Karlovarském kraji


 
  a další ...  
 


 


Projekty vybírá a o jejich realizaci rozhoduje
rada, s přihlédnutím k aktuálním potřebám a předpokladům, kde může organizace nejlépe pomoci. KHI nemá ve své náplni suplovat a vést akce za místní spolky, udržovat památky za vlastníky či obce nebo přebírat funkci školicích zařízení. V souladu se svým posláním má v mnohém funkci iniciační, tj. identifikovat potřeby, zahájit debatu a prvotním příkladem nastartovat žádoucí vývoj u vybraných lokalit a témat v Krušnohoří.
      
 

Publikace

PLAVEBNÍ KANÁL
Fláje-Clausnitz
v Krušných horáchStručný průvodce historií
a současností významné technické památkyKrušnohorský
autookruh

Automobilový průvodce středním Krušnohořím