AKTIVITY

Projekty vybírá a o jejich realizaci rozhoduje rada, s přihlédnutím k aktuálním potřebám a předpokladům, kde může organizace nejlépe pomoci. KHI nemá ve své náplni suplovat a vést akce za místní spolky, udržovat památky za vlastníky či obce nebo přebírat funkci školicích zařízení. V souladu se svým názvem a posláním má v mnohém funkci iniciační, tj. identifikovat potřeby, zahájit debatu a prvotním příkladem nastartovat žádoucí vývoj u vybraných lokalit a témat v Krušnohoří.

Níže je uveden výběr z dřívější práce
Krušnohorské iniciativy, tj. realizovaných projektů a nastartovaných rekonstrukcí.

     Flájský plavební kanál

 • iniciace obnovy a propagace u veřejné správy (v dané době naprosto zapomenuté a opomíjené téma)

 • koordinace přípravného a projektového výboru se zástupci tehdejšího okresního úřadu, sdružení obcí (SORKH), Lesnické fakulty ČZU a Lesů ČR, lesnického učiliště, hospodářské a sociální rady a úřadu práce (partneři)

 • zahrnutí tématu do badatelských a studentských prací v 90. letech

 • souhrn a publikace dřívějšího výzkumu (Z. Bárta, člen KHI)
  vydala KHI u příležitosti 370 let od dokončení stavby kanálu (1999)
  později reedice s rozšířením o současnost a prvotní plán obnovy

 • propagace v časopise pro lesnickou vědu a praxi

 • vydání ucelené publikace k plavebnímu kanálu (autor V. Joza) (2002)

 • označení nástupu na plavební kanál v rámci projektového dne a společné zasazení stromu s SOU lesnickým Fláje

 • instalace prvních informačních tabulí pro návštěvníky

 • vydání informačních a propagačních letáků

 • studie záchrany a obnovy plavebního kanálu Fláje - Clausnitz na území ČR a projektová dokumentace prvotních oprav (statisíce Kč)

 • první fyzické pročištění úvodního úseku plavebního kanálu (2003)
  vč. rozsáhlé koordinace úředních povolení a jednání

 • přípravné práce k zařazení do vybraných dotačních programů

 • prezentace památky v rámci Dnů evropského dědictví

 • túry "Po stopách flájských dřevorubců" s Klubem českých turistů ad.

 • konzultace a pochůzky s ředitelem šumavského plavebního kanálu

 • navázání korespondence a jednání s německými partnery - obec Rechenberg-Bienenmühle a další spolky (2005)

 • propojení a podpora hlavních aktérů, tj. katastrální obce (Český Jiřetín) a vlastníka (Lesů ČR)

    konzultace a návrhy k projektům

   pracovní setkání s Lesy ČR na obecním úřadě a terénní prohlídky

   jednání o možném financování evropskými fondy, např. společná výjezdní jednání Lesů ČR a KHI na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (2008)

    soupisy a doporučení k dalšímu vedení projektu

Lesy ČR se jako vlastník v roce 2008 plně přihlásily k této technické památce i jejímu potenciálu a další rozvoj převzaly do své kompetence.
Od této doby úspěšně zrealizovaly několik dalších projektů - opravy lávek (Program 2020), naučnou stezku (Cíl3) ad. Rozvíjejí se i doprovodné formy propagace.

 

    Barokní poutní areál v Mariánských Radčicích

 • iniciační návrh na obnovení zchátralého a zarostlého objektu

 • spolupráce s oseckým opatem a prvotní projekt rekonstrukce historické fary pro centrum projektů a setkávání

 • zajištění rekonstrucke střechy fary a několika místností pro koordinaci projektů    (hodnota v milionech Kč)

 • zajištění spolupráce s Česko-německým fondem budoucnosti

 • údržba zahrady a okolí poutního areálu Panny Marie Bolestné

 • prezentace památky v rámci Dnů evropského dědictví

 • zavedení doprovodných akcí – jarmarků v Mariánských Radčicích

Zrekonstruované prostory tehdejšího sídla KHI (určené oseckým opatem pro potřeby spolku a nově zřízeného centra setkávání) byly později předány diecézi a nově příchozímu duchovnímu administrátorovi P. Irmerovi ke správě a dalšímu rozvoji.
 

    Lovecký zámeček Lichtenwald   

 • návrh obnovy a oživení uzavřeného a zakonzervovaného objektu, jednání s tehdejším vlastníkem (Lesy ČR) a veřejnou správou

 • návrh víceúčelového využití (v kombinaci lesnictví, krajinotvorby, přírodovědy a památkové péče Krušnohoří) a alternativ

 • zapojení zahraničních odborníků – vč. osobních prohlídek s ředitelem památkové péče švýcarského kantonu Curych (2004) ad.

 • zapojení vysokých škol – analýza a koncepční studie v rámci půlročního speciálního semináře Vysoké školy ekonomické v Praze

 • přípravná hodnota tak nepřímo vyčíslitelná v desítkách až statisících Kč

Pokračování v započatém konceptu nebylo možné v důsledku organizačních změn a urychlenému odprodeji zámečku. Nová soukromá firma ho po nabytí téměř obratem nabídla na internetu za cca pětinásobek pořizovací ceny, do obnovy a památkové podstaty objektu dle dostupných informací významně neinvestovala. Po několika letech se firmě podařilo objekt prodat se ziskem jinému soukromému vlastníkovi. Ten nyní na obnově pracuje. Tím se dosáhne alespoň záchrany, i když ne s původně plánovaným veřejným využitím (objekt není přístupný).
 


 
    Obnova dřevěné zvonice na Klínech

 • iniciace a zpracování projektu

 • zajištění vícezdrojového financování (Nadace OF, obec, státní prostředky, dobrovolná práce) a kompletní realizace

 • obnovená zvonice předána obci Klíny ke správě a dalšímu rozvoji
   

    Pamětní dřevěný kříž na památku obyvatelům zaniklé obce Fláje

 • námět, příprava projektu a kompletní realizace

 • instalace na břehu vodní nádrže u zatopené obce Fláje

 • doprovodné akce, vč. setkání rodáků z Flájí


    Obnova Vilejšovského kříže

 • křižovatka dvou zaniklých obcí - Fláje a Vilejšov

 • kompletní realizace

            
    "Dům u vodopádu" v Českém Jiřetíně

 • dům v blízkosti umělého vodopádu (vody svedené z flájského plavebního kanálu) na počátku obce

 • zpracování záměru využití a začlenění do rozpracovaného konceptu rozvoje cestovního ruchu v lokalitě Český Jiřetín

 • zapojení obce a příslušných referátů kultury a regionálního rozvoje

Pokračování nebylo možné v důsledku rozhodnutí státu nepřevést objekt na obec, nýbrž nabídnout soukromým subjektům v urychlené dražbě. Vzhledem k chybějícím financím i nedostatku času pro zajištění jiných zdrojů k odkupu připadl objekt soukromému subjektu.
 

       
    Krušnohorský autookruh / Erzgebirgsroute

 • partnerská spolupráce / komplexní realizační servis pro Sdružení obcí v regionu Krušných hor jakožto nositele projektu

 • práce na konceptu, vytyčení trasy, návrhy textů a fotografií k doprovodným publikacím

 • tlumočení, překlady a editace

 • zajištění každodenní spolupráce s vlámskými partnery na projektu

 • spolupořadatelství slavnostního zahájení (spojené též s vyhlášením výsledků fotosoutěže Krušnohorské iniciativy a města Litvínova)


    Rozhledna Jeřabina
 • návrh obnovy přednesený a diskutovaný na referátech kultury a regionálního rozvoje a zahrnutí do katalogu rozvojového konceptu okresu Most

 • propagace záměru v Komisi cestovního ruchu při Hospodářské a sociální radě Mostecka na přelomu tisíciletí

 • zahrnutí do revitalizačních opatření připravovaného programu
  Pohraničí / Grenzland (2000) a dílčí přípravy základní projektové dokumentace (2001)

Tehdejší okresní úřad zahrnul obnovu do "Studie rozvoje cestovního ruchu v Krušných horách okresu Most" (vč. základní dokumentace a skic pro možnou realizaci) a Svazek obcí v regionu Krušných hor v roce 2001 také do "Integrované strategie rozvoje venkovského mikroregionu". Téměř o deset let později byla samostatně (díky jiným místním spolkům, nadšencům a sponzorům, nikoli KHI a původním partnerům) realizována zdařilá rekonstukce podle jiného architektonického projektu P. Holubičkové.
 

            Cyklostezky a naučné stezky po dřívějších drážních náspech

 • prvotní námět prezentovaný referátu regionálního rozvoje
  pro zahrnutí do rozvojového konceptu okresu Most


    Správa a údržba kostela sv. Jana Křtitele v Českém Jiřetíně

 • dřevěný kostel přemístěný z Flájí při stavbě vodního díla Fláje

 • správa a zpřístupnění kostela veřejnosti po letech nevyužívání

 • doprovodný program - výstavy a koncerty

 • funkční koncept předán zpět děkanství v Litvínově


    Vzdělávací a revitalizační program "Krušnohorské pohraničí / Grenzland"

 • čtyři tematické obory se vztahem ke Krušnohoří

  Tradiční a památkové stavitelství

   Horské zemědělství a ekostatky

   Revitalizace vodstva a krajinotvorba

   Marketing cestovního ruchu

 • rozsáhlá koordinace a příprava dokumentace programů,
  včetně zajištění akreditace MŠMT ČR


    Transfer a obnova barokního soklu z r. 1760

 • restaurování (V. Ščepko) a umístění před kostelem v Českém Jiřetíně


    Analýza potřeb horských obcí

 • společně se Svazkem obcí v regionu Krušných hor

                Fotografické soutěže a výstavy

 •  Krušnohorská krajina a příroda

 •  Památky Krušných hor

 •  Jizvy na tváři Krušných hor

 •  177 fotografií Krušných hor očima 33 fotografů

 •  Opomíjená místa našeho regionu  ad.

                Po úvodní partnerské realizaci mnozí navázali
                a pokračují v rámci samosprávy (např. Město Litvínov).
 

    Tradiční poutě a jarmarky

 • zavedení a organizace předvelikonočních jarmarků v M. Radčicích

 • organizační servis poutních slavností a zprostředkování kontaktů pro další obce

Pokračování v rámci místních subjektů a samospráv.
 

    „Péče o tradice v českém Krušnohoří“
 • projekt za přispění Nadace Roberta Bosche


    Podpora studentů při studiu a propagaci regionu

 • dva ročníky týdenních seminářů švýcarských studentů v Krušnohoří (analýza a koncepty podpory cestovního ruchu)

 • doprovod studentů restaurátorství (památky v regionu)

 • partnerská smlouva s Gymnáziem TGM Litvínov a zapojení studentů
  do aktivit spolku (dva členové rady KHI zde působili i jako učitelé)

 • podpora meteorologického programu studentů gymnázia

 • botanika a návrh na projekt krušnohorského herbáře

 • návštěva studentů v saském zemském sněmu (v rámci programu gymnaziálního semináře)

 • exkurze, např. Mezinárodní památník obětem 2. světové války v Mostě

 • setkání studentů partnerských měst Litvínov a Olbernhau

 • badatelský průzkum kaple sv. Blažeje; Lužice


    Výstava tradiční krušnohorské krajky

    Malování kraslic

    Otevírání studánek a vítání jara
 • projektový den ve spolupráci s Klubem českých turistů

 • turistický pochod k pramenu Flájského potoka


    Koncerty dětských a studentských souborů v ČR i SRN
 • zájezdy a podpora pěveckého sboru vč. vydání CD

 • představení a divadlo v přírodě


    Přeshraniční setkání a workshopy spolků v oborech

 • regionální a sociální rozvoj

 • hornictví

 • příroda východního Krušnohoří

            Pracovní projektové dny

 • terénní výjezdy do Krušných hor se starosty obcí, zástupci referátů životního prostředí, kultury, regionálního rozvoje, učilišť a úřadů práce

 • pracovní návštěvy a jednání s vedením muzeí a škol v regionu

 • zařazení vhodných témat do rozvojové agendy


    Turistické pochody

 • po obou stranách Krušnohoří, spolupráce s KČT

 • několik tématicky zaměřených po trase plavebního kanálu Fláje-Clausnitz

    Celodenní výlety do Krušnohoří

 • Flájský plavební kanál, zaniklé obce, povídání o Krušnohorské železnici Most-Moldava, výstava hraček v teplickém Regionálním muzeu ad.

    Členství ve Spolku pro rozvoj turismu v Krušných horách

 • aktivní účast v předsednictvu (2002-2003)

 • společně s Klubem českých turistů, Klubem přátel krušnohorské železnice, INTUS Litvínov, Hornickou maticí SMČ a dalšími

    Podpora rozvoje přeshraničních partnerských spolků měst

 • zakládající členka KHI (M. Matěnová) se stala také první ředitelkou Partnerského spolku Litvínov, o.p.s.  (partnerství s městy Olbernhau, Stadtbergen, Brie-Comte-Robert) a později působila pět let v jeho správní radě


    Podpora revize muzejnictví na Mostecku na přelomu tisíciletí

 • náměty k oživení a rozvoji novodobých konceptů muzejnictví

 • podněty okresnímu úřadu jakožto zřizovateli

    Spolupráce na studii o rozvoji turismu v Krušných horách pro MMR

 • studie pro potřeby Ministerstva pro místní rozvoj ČR

 • zpracování vybraných kapitol

            Dny evropského dědictví  (EHD – European Heritage Days, Rada Evropy)

 • komplexní revize metodiky EHD pro národního koordinátora v ČR

 • zapojení KHI jako lokálního garanta Dnů evropského dědictví 
  v Krušnohoří


    Databáze nevládních neziskových organizací  v kraji
 • iniciace, sběr dat ve všech dotčených okresech (obeslání stovek spolků) a vytvoření prvotní databáze

 • předáno Informačnímu centru nadací pro centrální registr

           
    Podpora rozvoje neziskového sektoru v Krušnohoří

 • iniciace a organizace prvních regionálních konferencí nevládních neziskových organizací (NNO) v kraji

 • zastupování NNO v Regionálním řídicím a monitorovacím výboru NUTS II Severozápad (T. Dvořák, dvě volební období)

 • účást v pracovních skupinách Rady vlády pro NNO

 • regionální garance a koordinace kampaně „30 dní pro neziskový sektor“

 • vytvoření čtyř tématických pracovních skupin NNO v Ústeckém a Karlovarském kraji


    a další ...  
      
 

Publikace

PLAVEBNÍ KANÁL
Fláje-Clausnitz
v Krušných horáchStručný průvodce historií
a současností významné technické památkyKrušnohorský
autookruh

Automobilový průvodce středním Krušnohořím