Krušnohorská iniciativa působí v těchto oblastech

  Péče o kulturní památky

Krušnohorská iniciativa usiluje o záchranu a údržbu historických památek v oblasti krušnohorského regionu. Domníváme se, že aktivity v této oblasti jsou o to naléhavější, o co více byl náš kraj dotčen neblahým vývojem v poválečném období.

Doposud se KHI podařilo přispět k záchraně, rekonstrukci či údržbě památek, jakými jsou Vilejšovský kříž, dřevěný kostel Svatého Jana Křtitele na poušti v Českém Jiřetíně, dřevěné zvonice na Klínech či části barokní fary Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Radčicích.

  Podpora historických tradic  Krušnohoří

Ve stejné linii jako péče o kulturní památky se odvíjí také snaha o připomínání a zachování (či obnovu) historických tradic naší oblasti. Kromě samostatné kapitoly tradiční krušnohorské architektury tak KHI při své činnosti představila například místní velikonoční zvyky, paličkování, či historii plavení dřeva v Krušných horách.

  Vzdělávací a rekvalifikační program Pohraničí / Grenzland

Program Pohraničí / Grenzland vychází ze zaměření činnosti KHI a navazuje na ni v novém směru. Jde o program přeshraniční spolupráce v regionu Krušných hor, jeho cílem je provést ve čtyřech vybraných oblastech rekvalifikaci pracovních sil a následně se pokusit pro absolventy vzdělávacích kursů účelně vytvořit pracovní místa.

Do oblastí zájmu programu spadají revitalizace vodstva a památkové stavitelství, krajinotvorba, horské zemědělství a ekostatky a marketing cestovního ruchu. Partnery Krušnohorské iniciativy na německé straně hranic jsou Verein zur Förderung der ländlichen Entwicklung im Mittleren Erzgbirge e. V (Spolek pro podporu venkovského rozvoje ve středním krušnohoří) a Erzgebirgischer Verein für Arbeitsförderung e. V. (Krušnohorský spolek pro podporu zaměstnanosti).

Hlavními partnery v Čechách jsou Sdružení obcí v regionu Krušných hor a Úřad práce Most a Litvínov, na dílčích projektech se však účastní celá řada dalších organizací a institucí.

V roce 2002 se podařilo dokončit obsháhlou dokumentaci potřebnou k realizaci vybraných vzdělávacích bloků.

  Zapojení mládeže do místních aktivit

Podpora zájmu mladých lidí o dění v jejich okolí a jejich aktivní zapojení do dobrovolných činností je jedním z hlavních cílů KHI. Výchovu mladé generace k úctě k rodnému kraji, nalezení vztahu k němu považujeme za klíč k tomu, aby se již nikdy neodehrála taková devastace krajiny, kulturního či historického dědictví a zároveň lidského života samotného, jakých jsme byli svědky v době nedávno minulé.

Spolupráce se vzdělávacími zařízeními v našem okolí, hojná a aktivní účast mladých lidí na činnosti KHI nebo mezinárodní odborná setkání studentů snad k dosažení vytyčených cílů povedou.